Пакетни услуги Combo +

Благодарение на Combo+ ти комбинираш свободно различни услуги и получаваш следните отстъпки:

Пакетни услуги Combo+
Обща стойност на всички стандартни месечни абонаменти в пакет/ лева на месец.*до 19,99 лв. от 20 до 39,99 лв.40 лв. или повече
Пакет с 2 вида услуги5%10%15%
Пакет с 3 вида услуги10%15%20%

*Общата стойност е с включен ДДС и се формира от стойността на стандартния месечен абонамент за съответния номер и стандартния месечен абонамент на активни допълнителни срочни пакети за данни, ползвани с номерата, които са част от пакетна услуга.

Отстъпката за пакетна услуга се определя от общата стойност на стандартните месечни абонаменти и броя на вида услуги, ползвани от номерата, включени в пакет.

При възползването си от пакетна услуга Combo+, потребителят обвързва номерата, които е избрал да са част от нея, като срокът за ползване на услугите, предоставяни от Теленор за тези номера, се продължава до изтичане най-дългия срок измежду тях. Новият срок е валиден за всички номера, включени в пакетната услуга, включително за активираните допълнителни срочни пакети към тях.

Как да получа отстъпката?

За да се възползваш от пакетна услуга Combo+ , е необходимо:

Да си нов или настоящ клиент на Теленор;

Да имаш най-малко два срочни договора за мобилни и/или фиксирани услуги, по абонаментен план, който може да участва в пакетната услуга и по силата на които да ползваш поне две различни услуги, предоставяни от Теленор:

Мобилна услуга

Домашен телефон

Мобилен интернет за вашия лаптоп или таблет

Поне една от услугите, които ползваш, следва да бъде:

- предоставена по нов договор, за нова СИМ карта/линия, като договорът трябва да е сключен не по-късно от 7 календарни дни преди активиране на пакетната услуга; или

- подновена по текущ договор за нов срок с подписване на съответно допълнително споразумение не по-късно от 7 календарни дни преди активиране на пакетната услуга.

Да посетиш най-близкия магазин от търговската мрежа на Теленор и да подпишеш Сертификат за пакетни услуги Combo+. Пакетната услуга се активира след подписване на Сертификата по предходното изречение.

Пакетна услуга не се предоставя, ако всички номера са съществуващи за потребителя и/или са изтекли повече от 7 календарни дни от сключването на нов/продължаването на съществуващ договор.

Кои номера могат да бъдат включени в пакетната услуга Combo+?

Всеки потребител може сам да избере номерата, които да са част от пакетната услуга Combo+. Тези номера могат да бъдат по абонаментен план със срочен договор или допълнително споразумение.
Номерата, ползващи условия по абонаментни планове не могат да бъдат използвани за създаване на нова или да бъдат включвани в съществуваща пакетна услуга Combo+: Home 2,99, Home 7,99, GLOBUL Basic, Universe 12.90 по безсрочен договор, Universe 19.90 по безсрочен договор, Universe 24.90 по безсрочен договор, Universe 39.90 по безсрочен договор, G Web & Talk 49.99, G Web & Talk 99.99, GoWeb Basic, GoWeb Generation Lite, GoWeb Start, GoWebUnlimited 1000, GoWebUnlimited 2500, Интернет 200, Интернет 650, Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 7000, Резерв 99.99, Резерв Стандарт 99.99, Онлайн 14.99, Стандарт 7.99, Стандарт 9.99, Стандарт 12.99, Стандарт 13.99, Стандарт 15.99, Стандарт 20.99, Стандарт 25.99, Старт 7.99, Старт 9.99, Старт 11.99, Джуниър и всички планове Нонстоп.
Поне един от номерата, включени в пакета, следва да бъде номер, предоставен по нов договор за нова СИМ карта/ линия или предоставен по подновен договор в рамките на последните 7 календарни дни към датата на активиране на пакетната услуга.

Условия

Пакетните услуги Combo+ позволяват обвързването на до 4 номера;

За да се възползва потребителят от пакетна услуга Combo+, трябва да комбинира номера, които ползват минимум две различни услуги от Теленор по абонаментен план, който може да участва в пакетната услуга;

Всеки потребител може да има само една активна пакетна услуга, независимо дали е Мix&Match, GLOBUL Combo или Combo+;

При активирането на пакетна услуга Combo+, ако потребителят вече ползва пакетна отстъпка Mix&Match или промоционален пакет GLOBUL Combo, последните се деактивират за всички номера, за които се отнасят, включително и за такива, предоставени по отношение на номер, който не участва в пакетната услуга Combo+;

Отстъпката, приложима при пакетната услуга Combo+, се прилага преди всички останали отстъпки, които клиентът получава съгласно условията по сключения от него договор/-и и/или допълнително/-и споразумение/-я за съответния вид услуги;

При прекратяване на договор за услуга, включена в пакетна услуга Combo+, отстъпката за пакетна услуга Combo+ може да остане непроменена, да бъде преизчислена или премахната:

Отстъпката остава непроменена, когато и докато след прекратяването на договора, останалите номера, включени в пакета, все още отговарят на условията за ползван абонаментен план, брой различни услуги и обща стойност на стандартни месечни абонаменти за ползване на отстъпката, която е ползвал преди прекратяването на договора за съответния/-та номер, включен/-а в пакетната услуга;
Отстъпката се преизчислява, когато и докато след прекратяването на договора, в пакета има промяна на броя услуги и/или общата стойност на стандартните месечни абонаменти, но останалите номера, включени в пакета, все още отговарят на условията за ползван абонаментен план, брой различни услуги, които потребителят следва да ползва, за да може да се възползва от пакетната услуга Combo+. Отстъпката се преизчислява спрямо параметрите на пакетна услуга Combo+, валидни към датата на подписването на Сертификат за пакетни услуги Combo+;
Отстъпката се губи, когато след прекратяването на договора, останалите номера, включени в пакета: или не отговарят на условията за брой различни услуги, които потребителят следва да ползва, за да може да се възползва от пакетната услуга Combo+; или някой или всички от тези номера ползва/-т абонаментен план, който не може да участва в пакетна услуга Combo+.

При промяна на абонаментния план по отношение на номер включен/-а в пакет, отстъпката за пакетна услуга Combo+ може да остане непроменена, преизчислена или премахната:

Отстъпката остава непроменена, когато и доколкото след промяна на абонаментния план, номерата, включени в пакетната услуга, все още отговарят на всички условия, позволяващи на потребителя да се възползва от пакетната услуга, в това число за ползван абонаментен план, брой различни услуги, наличие на срочни договори/ допълнителни споразумения и обща стойност на стандартни месечни абонаменти за ползване на отстъпката, която е ползвал преди промяна на абонаментния план за съответния номер, включен в пакетната услуга;
Отстъпката се преизчислява, когато и доколкото след промяната на абонаментния план, има промяна на общата стойност на стандартните месечни абонаменти, но номерата, включени в пакетната услуга, все още отговарят на всички условия, позволяващи на потребителя да се възползва от пакетната услуга, в това число за ползван абонаментен план, брой различни услуги и наличие на срочни договори/ допълнителни споразумения. Отстъпката се преизчислява спрямо параметрите на пакетна услуга Combo +, валидни към датата на подписването на Сертификат за пакетни услуги Combo +;
Отстъпката се преизчислява, когато и доколкото за номер, участващ в пакетната услуга, ползвания абонаментен план е променен с такъв, който не може да участва в пакетна услуга Combo+, но след промяната, номерата, оставащи включени в пакетната услуга, все още отговарят на всички условия, позволяващи на потребителя да се възползва от пакетната услуга, в това число за ползван абонаментен план, брой различни услуги и наличие на срочни договори/ допълнителни споразумения. Отстъпката се преизчислява спрямо параметрите на пакетна услуга Combo +, валидни към датата на подписването на Сертификат за пакетни услуги Combo +;
Отстъпката се губи, когато след промяната на абонаментния план, ползван от номер, включен в пакетната услуга с такъв, който не може да участва в пакетна услуга Combo+, оставащите номера не отговарят на което и да е от условията, позволяващи на потребителя да се възползва от пакетната услуга.

Пример: В случай, че пакетната услуга е била съставена само от 2 номера, в случай на промяна на абонаментния план, ползван от един от номерата, към такъв, който не може да участва в пакетна услуга Combo+, ще бъде преустановено предоставянето на пакетната услуга и за двата номера.

При активация/деактивация на срочен допълнителен пакет към някой от номер/-а, който/които е/са включен/-и в пакетната услуга Combo+, отстъпката за пакетна услуга Combo+ се преизчислява. Това става само ако в следствие на добавяне/ премахване на месечен абонамент, дължим за срочен допълнителен пакет към общата стойност на стандартните месечни абонаменти на номерата/линиите, включени в пакетната услуга, потребителят следва да получи различна отстъпка от тази, която ползва преди момента на активацията/деактивацията на срочния допълнителен пакет. Отстъпката се преизчислява спрямо параметрите на пакетна услуга Combo+, валидни към датата на подписването на Сертификат за пакетни услуги Combo+;

Към вече съществуваща пакетна услуга могат да се добавят номера, отговарящи на условията за включване в пакетната услуга, до запълването на максималния брой от 4. При добавяне на номер/-а следва да се подпише нов Сертификат за пакетни услуги Combo+. Поне един от номерата, които се добавят към съществуващата пакетна услуга, трябва да бъде номер, предоставен по сключен нов договор или част от подновен договор, в рамките на последните 7 календарни дни към датата на подписване на Сертификата за пакетни услуги Combo+.
При добавяне на номер/-а към вече съществуваща пакетна услуга Combo+, крайната дата за ползване на услугите по номерата, включени в пакетната услуга, определена при активирането на пакетната услуга Combo+, може да се промени. Това става в случаите, в които крайната дата за ползването на услугите по номерата, които се добавят към вече съществуващата пакетна услуга, следва по време крайната дата за ползване на услугите по номерата, вече включени в пакетната услуга. В този случай крайната дата за ползване на услугите по всички номера в пакета (номерата, които са вече част от пакета, и новодобавените номера), се променя като се продължава до изтичане на най-дългия срок измежду тях. Новият срок е валиден за всички номера, включени в пакетната услуга, включително за активираните допълнителни срочни пакети към тях.
Пакетната отстъпка се предоставя от момента на подписване на Сертификат за пакетни отстъпки Combo+. В случаите, когато съгласно сключен договор, потребителят предплаща месечни абонаменти за номер, включен в пакетната услуга, пакетна отстъпка не се предоставя за предплатени, преди подписване на Сертификат за пакетни отстъпки Combo+, месечни абонаменти.