Законен интерес

За да осигуряваме и подобряваме надеждността, функционалностите, дизайна и информационната сигурност на Решението, обработваме лични данни на потребителите въз основа на нашия законен интерес.

Обработваме данни, за да подобряваме обслужването на потребителите.

За нас е важно да осигуряваме бързо, удобно и ефективно съдействие на потребителите, в случай че те открият проблем с Решението. Осигуряването на качеството качеството на обслужването на потребителите е от изключително важно значение за подобряване на процесите в Теленор и отговаряне на клиентските очаквания и нужди.

Обработваме данни, за да поддържаме информационната и мрежовата сигурност.

В Теленор сме ангажирани да осигурим конфиденциалността, цялостността и достъпността на нашите продукти и услуги, както и на информацията, касаеща потребителите. По тази причини предприемаме мерки, имащи за цел да предотвратяват или да установяват опити за атака, и/или за нерегламентиран достъп до Решението и дигиталните услуги на Теленор и неговите партньори. Съхраняваме и записи (логове), до които има силно ограничен достъп и които се използват само, когато е нужно да разследваме потенциални инциденти по сигурността.

Обработваме данни, за да подобряваме Решението и за да повишаваме удовлетвореността на неговите потребители.

За да разберем как потребителите достъпват и ползват Решението и да идентифицираме как може да подобрим неговия дизайн и/или функционалности, използваме и анализираме данни, отнасящи се за тях. Това включва и предприемането на превантивни мерки, за да гарантираме надежността на Решението. В тези случаи данните се обработват в обобщен (агрегиран) вид, който не позволява идентификацията на даден потребител.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове.

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Теленор да обработи лични данни на определени потребители на Решението, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:
трети лица, от които Теленор е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност; или
трети лица, на които Теленор е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност.
Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Теленор. В такива случаи е възможно да се наложи Теленор да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Теленор цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).
Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.
Примери:
Потребител претендира, че не е влизал в дадена дигитална услуга чрез Решението. Това налага Теленор да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства;
Компетентен орган, на когото Теленор е отказало да представи данни за потребител, санкционира Теленор и Теленор оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.