Конкорд

Конкорд Смарт Инфраструктура АД, ЕИК 205612035, със седалище и адрес на управление в град София, община Столична, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 90, Бизнес център „Кепитъл форт“.