Унаследяване на номер

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

При смъртен случай на наш абонат е необходимо негов наследник да посети магазин от търговската мрежа на Теленор и да ни уведоми за настъпилото събитие. Наследникът трябва да предостави смъртен акт (препис, извлечение от акт за смърт), с който да удостовери настъпилата смърт.

Този отговор помогна ли ви?

В случай че бъде предоставен посоченият по-горе документ/и, на наследника се предоставя за подпис „Заявление за отказване от мобилни услуги”.

При наличие на задължения, които включват текущи задължения, фактури и лизингови вноски на починалия абонат, които са останали незаплатени към момента на подаване на заявлението, се изисква заплащането им от наследниците. Ако абонатът има непогасени лизингови вноски, наследникът попълва и договор за изкупуване на съответното устройство.

Ако починалият абонат има неизтекъл срочен договор, неустойки по него не се дължат. Заявлението се разглежда и в случай на удовлетворяване, договорът се прекратява в срок до 10 работни дни от подаване на заявлението.

Този отговор помогна ли ви?

Това е процедура, при която наследник на починал титуляр прехвърля номер/а на свое име.
При тази процедура не се начисляват неустойки за договора на номера/та.
Наследникът се възползва от всички преференции като за нови абонати (карта, телефон, промоционални минути и т.н.).
Претенции върху номера/та могат да имат само наследниците, които фигурират в Удостоверението за наследници.

Този отговор помогна ли ви?

Удостоверение за наследници
Смъртен акт
Лична карта на наследника, който ще приеме номера

Унаследеният номер губи всички предишни преференции и услуги, като роуминг, отстъпка Лоялен клиент, Група за приятели и т.н.

В случай че номерът няма да се унаследява, а ще се спира, достатъчно е предоставянето само на Смъртен акт.

Този отговор помогна ли ви?

Клиентът заплаща крайния баланс за номера/та, без неустойки. В случай че номерът има и активен лизинг, трябва да бъдат погасени оставащите лизингови вноски.

Този отговор помогна ли ви?