Общи условия

Политика за личните данни на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Общи условия за предоставяне на фиксиран интернет през мобилна мрежа -282 KB

Условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за сключване на договори от разстояние -274 KB

/приложими към 13.11.2018г., изменени 02.07.2019г., изменени 26.09.2019г., изменени 23.03.2020г., изменени 30.04.2020г., изменени 04.12.2020г., изменени 08.03.2021г., изменени 20.04.2021г./

Oбщи условия на договор за лизинг на базови аксесоари - 92 KB

Общи Условия за ползване на услуги чрез Бизнес портала на Теленор - 187 KB

Oбщи условия за ползване на услуги чрез уеб портала MyTelenor

Ред и условия за електронен достъп на абоната до документите по ЧЛ.260, АЛ. 2 И ЧЛ. 261А, АЛ. 1 от закона за електронните съобщения (ЗЕС) - 160 KB

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни електронни съобщителни услуги - 594 KB

/Именията и допълненията в Общите условия се извършват в съответствие с обнародваните в ДВ бр. 20 от 9 Март 2021г. изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения./

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги - 258 KB

/Именията и допълненията в Общите условия се извършват в съответствие с обнародваните в ДВ бр. 20 от 9 Март 2021г. изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения./

Изискване към крайно оборудване на клиент за свързване към фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 36 KB

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за взаимоотношения с крайните потрeбители на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор - 90 KB

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера- 294 KB

/в сила от 10.09.2010г., изменени 07.12.2012г., изменени 19.03.2015г./

Радиоинтерфейси за свързване с фиксирани и мобилни мрежи - 190 KB

Радиоинтерфейси за ползване на "линии под наем" - 105 KB

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 918 KB

/приложими към 07.07.2016 г./

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД "Цени за терминиране на обаждания в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 492 KB

/приложими към 01.12.2016г./

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД "Цени за терминиране на обаждания в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 263 KB

/приложими към 25.07.2017г./

Общи условия на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР - 754 KB

/В сила от 01.06.2020г./

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР - 1,01 MB

/Приложими към 03.09.2018г./

Приложение 1 - „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ОБАЖДАНИЯ В МОБИЛНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕНОР“ - 498 KB

/Приложими към 01.06.2019г./

Проект на изменение приложение №1 „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ В МОБИЛНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕНОР“ - 378 KB

/Изм. в сила от 01.07.2021/

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 966 KB

/приложими към 07.07.2016г./

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД "Цени за терминиране на обаждания във фиксираната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 274 KB

/приложими към 01.11.2016г./

Приложение №1 към Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 200 KB

/приложими към 25.07.2017г./

Проект на изменение приложение №1 „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ ВЪВ ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕНОР“ - 370 KB

/Изм. в сила от 01.07.2021/

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик във фиксираната мрежа на ТЕЛЕНОР - 1,23 МB

/Изменени, в сила от 03.09.2018г./

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД „Цени за терминиране на обаждания във Фиксираната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 499 KB

/приложими към 01.01.2019г./

Проекти на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието - 491 KB

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и мобилната мрежа на предприятието - 164 KB

Проекти на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието - 539 KB

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и мобилната мрежа на предприятието - 148 KB

Архив