Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при кампании

Вие сте тук

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Видовете лични данни са: основни данни за регистрация – имена на Участника, които се предоставят от него при заявяване на желание за участие в Кампанията, данни за комуникация с Участниците - e-mail, мобилен номер; данни във връзка с награждаване на печелившите в Кампанията, данни които се предоставят/използват при участие/включване в Кампанията.

Основни данни са:
Три имена;
Възрастова граница, в случай че има определена такава в правилата и условията за провеждане на Кампанията.
Други данни, предвидени в конкретната Кампания.

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Теленор и Участниците в Кампанията, с оглед конкретните условия на същата. Пример: В случай че някои от Участниците в Кампания, свързана с разпределение на награда,са изтеглени и определени за печеливши в Кампанията Теленор ще се свърже с тях чрез обаждания/съобщения във връзка с получаване на съответната обявена награда.

Такива данни са:
Основни данни за регистрация на Участника;
Информация за контакт с Участника (например адрес на електронна поща, телефонен номер) и други;

Това са данни, които се обработват при провеждането на Кампании, за които е предвиден награден фонд. Обработката им е необходима с цел изпращане или получаване на съответната награда на/от изтегления и определен печеливш Участник за нея. Това са данните, които се обработват с цел изготвяне и издаване на Служебна бележка по чл. 35 във вр. с чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, както и за съхранението на екземпляр от нея в предвидените в нормативни актове срокове.

Такива данни са:
Имена на избрания печеливш Участник;
ЕГН, Личен номер (за чуждестранни лица);
Адрес за получаване на наградата/посочване на адрес на търговски обект и Служебната бележка.
Данни за пълномощник (ако наградата се получава от пълномощник) и за неговото пълномощно.

Лични данни, които Участниците избират сами да предоставят на Теленор, за да участват в Кампания или Теленор е посочило, като необходими за включване в Кампанията. Предоставянето им е доброволно, но без тях Теленор може да откаже участие в Кампанията и/или разпределението на обявените в съответната Кампания награди.

Такива данни са:
Основните данни за регистрация;
Данни, които се използват, за да може Теленор да прецени дали дадено лице може да бъде включено в дадена кампания;
Снимков материал, видеоклип и др., в зависимост от Условията на Кампанията.

Кампании са отделно организирани инициативи на Теленор с ясно определени цел и период на провеждане, например такива, които са свързани с предварително заявяване на желание за покупка/ получаване на лизинг на устройства, участие в кампании за спечелване на награди, участие в различни инициативи на Теленор без награден фонд и др.

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са например действията по:
Събиране;
Записване;
Съхранение;
Промяна;
Извличане;
Разкриване;
Ограничаване;
Изтриване;
Унищожаване и др.

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6

Физическо лице, което се е регистрирало/включено за участие или е заявило по друг начин участие в Кампания.

Анонимизирането е операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на лични данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които пряко или непряко идентифицират дадено лице. Анонимизираните данни не представляват лични данни.

Пример:
Ако личните данни, с които разполагаме за даден Участник са следните:
Име: Иван Иванов;
Възраст: 43 години;
Адрес: Град София, ул. 99-та, блок 1083, ап. 100,
след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така:
Име: ****;
Възраст: 40-60 години;
Арес: гр. София.

При ограничаване на обработването, Теленор може единствено да съхранява съответните лични данни, освен ако: (а) потребителят е дал своето съгласие; или (б) обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (в) обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице; или (г) са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за ЕС.

Това са условията, които са приложими за дадена Кампания, в които се регламентират: (а) предмета на Кампанията; (б) условията за участие/включване в Кампанията; (в) механизма на провеждане на Кампанията, в това число срока на Кампанията; (г) награден фонд, ако такъв е предвиден, и др.