Как обработваме личните данни на участниците

Вие сте тук

За да участва в Кампания, е необходимо Участникът да предостави свои лични данни и да се регистрира/включи в нея. Предоставянето на тези данни ни позволява:
да идентифицираме съответния Участник;
да установим дали Участникът отговаря на Условията на Кампанията;

Предоставянето/използването на имената, данни за възраст (ако за участие в дадена Кампания е предвидена минимална възраст), данни за плащанията (ако за участие в дадена Кампания е предвидено като условие, извършване на плащане) и данните за комуникация са задължителни условия за участието в дадена Кампания. В случай че дадено лице откаже да ги предостави, Теленор няма да го допусне до участие в съответната Кампания (в това число до разпределението на награди, в случай, че такива са предвидени за нея).

За да можем да се свързваме с Участниците в дадена Кампания, е необходимо да обработим отнасящите се за тях данни за комуникация.

Примери:
Обработваме данни за комуникация на Участник, който е заявил интерес към покупка или лизинг на дадено устройство преди официалния старт на продажбите от Теленор за България, за да го уведомим за приложимите условия за покупка или лизинг;
Обработваме данни за комуникация на Участник, който се е регистрирал за участие в Кампания с награди, за да го информираме, че е определен за печеливш, съответно за да можем да организираме получаването на наградата.

Когато Условията на дадена Кампания предвиждат разпределяне на награди, обработваме следните данни за Участниците:
основни данни за регистрация/включване; и
данни, които се предоставят при участие в Кампанията (напр. снимки, видеоклипове и др.)

Обработката на тези данни е необходима, за да можем да определим печелившите Участници съгласно Условията на съответната Кампания (например, за да изтеглим печелившите на случаен принцип чрез томбола или за да извършим класация).

Когато Условията на дадена Кампания предвиждат разпределяне на награди, обработваме следните данни на печелившите Участници:
Основни данни за регистрация;
Данни за комуникация;
Данни във връзка с награждаване;

Обработката на тези данни е необходима, за да можем да изпълним ангажимента си да предоставим награда съгласно Условията на съответната Кампания.

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от нас да обработваме лични данни за Участниците, за да изпълним свои нормативни задължения.

Например, за да изпълним свои законови задължения:
В случаите, при които стойността на дадена награда надхвърля необлагаемия минимум по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), трябва да обработим лични данни на печелившия Участник, за да му изготвим и предоставим Служебна бележка, съгласно чл. 35 във вр. с чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физически лица;
Оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи (например Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и др.), които имат правомощие да изискат от Теленор да предостави информация и/или документи, съдържащи лични данни за Участници в Кампании.

Възможно е да обработваме лични данни на Участниците и за други цели, при получено съгласие от тях. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Участниците, напълно безплатно.

Оттеглянето на съгласието не засяга:
законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне;
обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни;
обработката на данни за имената на Участника в съдържание, в случай че него пост е споделен в социална/-и мрежа/-и и попада под политиката на обработка на личните данни на съответната социална мрежа.