Категории лица, на които разкриваме личните данни на участниците

Вие сте тук

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Теленор въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Теленор. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Теленор.

Теленор предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Теленор, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи:
Доставчици, които предоставят на Теленор услугата „контактен център“ (contact center или call center);
Доставчици на куриерски услуги;
Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на провеждане на Кампаниите;

Разкриването на данни на компетентни органи е описано по-горе в настоящата Политика.

Това са организации, с чието съдействие Теленор организира и/или провежда определени Кампании (напр. компании, които предоставят награди за печелившите Участници).