Права на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Вие сте тук

Теленор предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Ако целите, за които Теленор обработва лични данни, не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Теленор няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Теленор уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искането, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с до два месеца.

Теленор предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техния искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок до един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Теленор информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Теленор уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако Теленор не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Теленор го уведомява без забавяне най-късно в едномесечен срок от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи Теленор може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица.

В случай че Теленор има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Теленор може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Предприемането на действия от страна на Теленор при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел е напълно безплатно за лицата, освен ако исканията са явно неоснователни или прекомерни.

Действията, които Теленор предприема при и по повод упражняването на правата на Участниците, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Теленор има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Участниците в Кампанията имат право да получат от Теленор информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, Участниците имат право да получат достъп до съответните данни.

Участниците имат правото да поискат от Теленор изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
Участникът е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
Участникът е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на Теленор, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
Участникът е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
личните данни, отнасящи се за съответния Участник, са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити от Теленор с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Считано от 25.05.2018 година, Участниците имат правото да поискат от Теленор да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:
обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
Участникът е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Теленор, в очакване на проверка дали законните основания на Теленор имат преимущество пред интересите на Теленор.

Участниците в Кампанията имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Теленор обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

В зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния Участник, Теленор ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като уведоми потребителя.

Участниците в Кампанията имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Теленор нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД:
www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година Участниците в Кампанията могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.