Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Вие сте тук

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Теленор въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Теленор. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Теленор.

Прочети повече:
Теленор предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Теленор, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Пример за обработващи лични данни са доставчиците на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи или сензори, чрез които се извършва автоматизиран анализ на човекопотока в Обектите, които понякога е необходимо да достъпят данни, които се обработват в съответните системи.

В случай на преобразуване на Теленор, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно данни за Посетителите да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.