Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Вие сте тук

Как защитаваме личните данни на потребителите

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Теленор въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Теленор. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Теленор.

Теленор предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Теленор, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни:
Лица, в чиито търговски обекти могат: (a) да бъдат сключвани договори с Теленор; и/или (б) да бъдат регистрирани, съответно презареждани, предплатени карти; и/или (в) да бъдат заплащани задължения към Теленор. Такива лица са нашите дистрибутори, търговски представители и други;
Лица, които предоставят на Теленор услуги по печатане на фактури, кредитни известия и други;
Доставчици, които предоставят на Теленор услугата „контактен център“ (contact center или call center);
Доставчици на куриерски услуги;
Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;
Компании за извънсъдебно събиране на дългове, които обработват лични данни на потребителите от името на Теленор;
Доставчици на услуги по организиране, съхраняване и поддръжка на архиви с данни за потребители, както и услуги по унищожаване на такива архиви;
Доставчици на електронни удостоверителни услуги, в случай на използване на електронен подпис за подписване на документи, свързани с продуктите и услугите на Теленор;
Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.

При осъществяване на повикване или изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) от потребител на Теленор към лице, което се обслужва от мрежата на друг оператор, за да може да бъде осъществено повикването, респективно за да бъде получено съобщението, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Теленор и другия оператор.;
При ползване на услугата мобилен интернет от потребител на Теленор, за да бъде предоставена услугата, е необходимо да бъде осъществен обем на данни между Теленор и други оператори на електроннни съобщителни мрежи и/или услуги;
При предоставяне на услугата преносимост на номера от или в Мрежата на Теленор. В такива случаи данните се предоставят от „даряващия“ или от „приемащия“ доставчик.

В съответствие със Закона за електронните съобщения и доколкото са налице основанията за това, Теленор трябва да предостави информация относно наличието на неплатени задължения на даден потребител, когато получи искане от друго предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.

Предоставянето на данни на трети лица, които придобиват от Теленор вземания към потребителите е описано тук .

За да може да предостави определени услуги на своите потребители, Теленор сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите.

Когато потребител на Теленор желае да се възползва от услугата „Плати с Теленор“, Теленор следва да предостави данни за този потребител на съответния дигитален магазин, например Apple (за iTunes, App Store и Apple Music) или Google (за Google Play);

Във връзка с обслужването на плащания на потребителите Теленор, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Теленор и съответната банка или платежна институция.

Когато сервизът на Теленор не е оторизиран да осъществява гаранционна или извънгаранционна поддръжка на стоки, които са закупени от потребители (съответно предоставени на лизинг), за да можем да изпълним законовото си задължение да осигурим безплатен за потребителя ремонт или замяна, съответно да изпълним заявката на потребителя за извънгаранционен ремонт, използваме услугите на оторизирани външни сервизни центрове. В съответствие с изискванията за оторизация на производителите, за да изпълнят гаранционен ремонт или замяна на стока, външните сервизи изискват от Теленор да им предостави доказателства за покупка (напр. копия от фактури, гаранционни карти и др.). Такъв е и случаят, когато рекламацията на потребителя е неоснователна, но той желае извършването на извънгаранционен ремонт.

Теленор може да предостави данни за потребителите на външни сервизни центрове и в случаите, когато е необходимо да се извърши независима експертиза по отношение на устройство, предмет на потребителска рекламация, в случай на жалба от потребител и/или проверка от страна на органите за защита на потребителите.

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано тук

В случай на преобразуване на Теленор, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите, администрирани от Теленор, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.