Дефиниции на лични данни

Вие сте тук

Информация за връзка с Теленор, Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; трафични данни или данни за потреблението; данни за местоположението; данни, които се предоставят при сключването на договор; данни за договорите; данни за задълженията; данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Три имена;
Единен граждански номер;
Дата на раждане;
Постоянен адрес;
Пол;
Възраст.

Това са данните, автоматично генерирани от електронната съобщителна мрежа, които се обработват, за да може дадено съобщение да бъде пренесено по мрежата или пък са необходими за таксуване, формиране на сметките на потребителите и за доказване на тяхната достоверност.

Такива данни са:
Данни за проведени входящи и изходящи телефонни разговори, които включват дата, час, продължителност и телефонни номера;
Данни за изпратени и получени кратки текстови съобщения, които включват дата и час на изпращане/получаване и телефонни номера;
Данни за проведени сесии мобилен интернет, които включват IP адреси, вид на връзката (например видео стрийминг, електронна поща и др.), начало и край на сесията, обем на свалени и качени данни, скорост на връзката и др.

Това са данни за марката, модела, серийния номер и версията на операционната система на устройството, което се използва от потребителя.

Данни, които се обработват в електронна съобщителна мрежа, които показват приблизителното географско местоположение на  мобилното устройство на даден потребител. Фактът, че мобилният Ви телефон е в обхвата на конкретна базова станция от нашата мобилна мрежа, е пример за данни за местоположението.

Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на Теленор, за сключване на договор или за регистрация на предплатена карта. Предоставянето им е доброволно, но без тях Теленор не може да сключи договора или да регистрира предплатена карта.

Такива данни са:
Имена на потребителя;
Единен граждански номер (за български граждани);
Дата на раждане (за чуждестранни лица);
Личен номер (за чуждестранни лица);
Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на фактури, в случай че същият е различен);
Данни от документ за самоличност – вид (лична карта, паспорт или др.), номер, дата и място на издаване, издаващ орган;
Данни за пълномощник (ако договорът се сключва от пълномощник) и за неговото пълномощно;
Имейл адрес – при сключване на сделки в електронния магазин на Теленор.

Вид договор (напр. договор за мобилни услуги, допълнително споразумение, договор за лизинг или др.);
Номер на договора и дата на сключване;
Дата на влизане в сила и срок на договора;
Дата на регистрация и активация на предплатена карта;
Срок на валидност на предплатена карта, в това число на кредита по нея;
Срок на валидност на допълнителен пакет;
Клиентски номер;
Предоставени телефонни номера, съответно номера на СИМ карти;
Предоставени стоки – вид, марка, модел, уникален номер (IMEI или сериен номер);
Приложим абонаментен план, в това число условията по него;
Приложим предплатен план/пакет, в това число условията по него;
Приложим допълнителен пакет, в това число условията по него;
Предоставяни услуги, в това число допълнителни такива;
Размер на месечна такса (стандартна и/или промоционална);
Избрана от потребителя дата за издаване на фактури;
Размер на месечни лизингови вноски (при договори за лизинг);
Погасителен план (при договори за лизинг);
Размер на кредитен лимит;
Права и задължения на страните;
Информация за търговския обект, в който се сключва договорът или се регистрира предплатената карта, и др.
Данни за посочено лице за контакт, в случай че потребителят посочи такова – тези данни могат да включват имена, телефонен номер и имейл адрес;
Имейл адрес – за достъп до дигитални канали на Теленор и/или за получаване на документи по чл. 260, ал. 2 и чл. 261а от Закона за електронните съобщения.

Това са данни за задълженията на потребителите във връзка с договори, сключени с Теленор, и предоставени услуги.

Такива данни са:

Информация за издадени фактури – дата, номер, падеж, дължими суми и др.;
Информация за предходни и текущи задължения;
Информация за начислени неустойки;
Информация за изпратени предупредителни съобщения или писма във връзка със задълженията на потребителите;
Информация за достигане или изчерпване на кредитен лимит;
Информация за спиране на възможността на потребителите да осъществяват изходящи повиквания с оглед неплатени задължения към Теленор;
Информация за ограничаване и/или спиране достъпа на потребителите до услуга/-и, с оглед неплатени задължения към Теленор;
Информация за отсрочване или разсрочване на задълженията на потребителя;
Информация за прекратяване на договорите с потребителите поради неплащане на задължения;
Информация за предприети действия по извънсъдебно или съдебно събиране на задължения на потребителите и др;
Информация за прехвърляне (цедиране) на дължими от потребителите суми на трети лица и др.

Това са обобщени данни за потреблението на даден потребител през един или повече отчетни периоди. Тези данни се прилагат и към фактурите на всеки потребител. Обобщените данни за потреблението се наричат също „данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки“.

Такива данни са:

Вид на използваните услуги (напр. телефонни обаждания, мобилен интернет и др.);
Общ размер на използвания мобилен интернет (в МВ), в това число каква част от него е от пакет;
Общ размер на изходящите разговори към национални мобилни и/или фиксирани мрежи (в минути), в това число каква част от тях са от пакет;
Общ размер на изходящи международни разговори и/или разговори в роуминг (в минути), в това число каква част от тях са от пакет
Общ размер на изходящите разговори в мрежата на Теленор (в минути), в това число каква част от тях са от пакет;
Общ брой на изпратени кратки текстови съобщения и др.

Това са данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени с Теленор.

Такива данни са:
Вид на плащането (напр. заплащане на задължение по издадена фактура, презареждане на предплатена карта, внасяне на гаранционен депозит или др.);
Дата на плащане или презареждане;
Място на плащане или презареждане (напр. търговски обект на Теленор, обект на партньор или др.)
Размер на платената сума и задължение, към което се отнася плащането;
Размер на презаредената сума – за предплатени карти;
Начин на плащане (напр. плащане в брой, с дебитна или кредитна карта, чрез директен дебит или др.);
Начин на презареждане на предплатена карта (електронно презареждане, ваучер, в търговски обект или др.);
Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация (при безкасови плащания).

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Теленор и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с ползваните услуги или др. Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на Теленор, чрез каналите за самообслужване на Теленор.

Такива данни са:

Данни за потребителя;
Информация за контакт с потребителя (например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес, или др.) или с посочено от него лице за контакт;
Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);
Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.;
Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката, изготвени от Теленор) и др.

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

Събиране;
Записване;
Съхранение;
Преглеждане;
Проверка;
Промяна;
Извличане;
Разкриване;
Ограничаване;
Изтриване;
Унищожаване и др.

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.
В настоящата Политика за личните данни, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Теленор България“ ЕАД.

Физическо лице, което:

има право да получава услуги от „Теленор България“ ЕАД на база на индивидуален договор, или под формата на предплатени услуги;
е сключило договор за лизинг с Теленор;
ползва електронни съобщителни услуги, предоставяни от „Теленор България“ ЕАД;
е закупило стока от Теленор – например в търговски обект или в електронния магазин;
е сключило друг вид договор с Теленор.

Анонимизирането е операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на лични данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които пряко или непряко идентифицират дадено лице. Анонимизираните данни не представляват лични данни.

Ако личните данни, с които разполагаме за даден потребител са следните:
Име: Иван Иванов;
Възраст: 43 години;
Адрес: Град София, ул. 99-та, блок 1083, ап. 100,

след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така:
Име: ****;
Възраст: 40-60 години;
Адрес: гр. София.

При ограничаване на обработването, Теленор може единствено да съхранява съответните лични данни, освен ако: (а) потребителят е дал своето съгласие; или (б) обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (в) обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице; или (г) са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за ЕС.

Виж повече

Общи условия са всички Общи условия за ползване на услугите, предоставяни от Теленор.

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни електронни съобщителни услуги;
Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги и др.