Какви лични данни за потребителите обработваме

Вие сте тук

Как събираме лични данни

Теленор обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви услуги има право да ползва даден потребител, как същият използва услугите, информация за лицата (номерата), с които потребителят разговаря, данни за местоположението, както и информация за извършени плащания, издадени фактури, текущи задължения, и други.

Теленор обработва следните категории лични данни за своите потребители:
основни данни;
трафични данни или данни за потреблението;
данни за местоположението;
данни, които се предоставят при сключването на договор;
данни за договорите;
данни за задълженията;
обобщени данни за потреблението;
данни за плащанията;
данни за комуникация с потребителите.

There is currently no content classified with this term.