Какви права имат физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Вие сте тук

Как защитаваме личните данни на потребителите

Теленор предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лице, които могат да бъдат идентифицирани от Теленор. Ако целите, за които Теленор обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Теленор няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Теленор уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

Теленор предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Теленор информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Теленор уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако Теленор не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Теленор го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи Теленор може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица

В случай че Теленор има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Теленор може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Действията, предприети от Теленор при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатно за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни.

Действията, които Теленор предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Теленор има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Потребителите имат право да получат от Теленор информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

В случай че личните данни, които се обработват от Теленор, са неточни или неактуални, потребителите имат право да изискат от Теленор да ги коригира.

Потребителят е сменил/-а постоянния си адрес и желае информацията за новия адрес да бъде актуализирана в базата данни на Теленор;
Потребителят е установил, че при сключването на договор с Теленор е допусната грешка в имената му и подава искане грешката да бъде коригирана.

Потребителите имат правото да поискат от Теленор изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на Теленор, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити от Теленор с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от Теленор да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:
точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на Теленор да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
Теленор не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Теленор, в очакване на проверка дали законните основания на Теленор имат преимущество пред интересите на Теленор.

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат право да получат от Теленор личните данните, които са предоставени от тях (например данните, които се предоставят при сключването на договор), в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене форма, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Теленор, доколкото:
Теленор обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с потребителя , или въз основа на дадено съгласие от последния ; и
обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин.
Потребителите имат право да поискат от Теленор да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Теленор обработва техните данни за защита на свои законни интереси ([линк към информацията за законния интерес]).

В определени случаи това право е безусловно и Теленор винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които Теленор обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, Теленор ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Пример, за ситуация, при която Теленор ще откаже да изпълни възражение на потребител:
Ако даден потребител възрази срещу обработката на негови/нейни лични данни във връзка със сключен договор за цесия, аргументирайки се, че не е дал/-а съгласие за предоставянето на данните му/й на трето лице, Теленор ще отхвърли направеното възражение, т.к. съгласно Закона за задълженията и договорите за сключването и изпълнението на договори за цесия не се изисква съгласието на длъжника.

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Теленор нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.