Как събираме лични данни за потребителите

Вие сте тук

Как събираме лични данни

Теленор събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод сключването и изпълнението на договорите с тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват услугите на Теленор, а понякога данните са предоставяни на Теленор от трети лица или се получават от други източници, като например публични регистри.

Събираме лични данни директно от потребителите:
В преддоговорните отношения с тях (когато даден потребител изрази желание да сключи договор с Теленор или да регистрира предплатена карта);
При сключването на индивидуален договор за мобилни и/или фиксирани услуги с Теленор;
При регистрацията на карти за предплатени услуги;
При сключването на договор за лизинг или за покупка на стока с Теленор;
При сключването на други договори с Теленор;
При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между Теленор и потребителите (при изпълняване на заявки от потребители, при осъществяване на клиентско обслужване при постъпила жалба или оплакване, при плащане на задължение, при презареждане на предплатена карта и др.)


Данни, които се генерират и събират автоматично, когато потребителите използват услугите на Теленор, са трафичните данни и данните за местоположението (например при провеждане на телефонно обаждане, изпращане на кратко текстово съобщение или сесия мобилен интернет). Такива са и обобщените данни за потреблението.

Събираме лични данни за потребителите от трети лица:
Във връзка с предоставянето на услугата „преносимост на номера“ от или в мрежата на Теленор. В такива случаи данните се предоставят от „даряващия“ или от „приемащия“ доставчик;
При получаване на повиквания, кратки текстови съобщения или данни, които се генерират от мрежите на други доставчици и се терминират в мрежата на Теленор. В такива случаи данните се предоставят от доставчиците, с които Теленор има точка за взаимно свързване;
При предоставяне на услуги в роуминг, в мрежата на съответните роуминг партньори (т.е. мобилните оператори, чиито мрежи са обслужвали потребителя, ползвал услуги в роуминг) се генерират трафични данни, които се предоставят на Теленор за целите на таксуване на потребителя;
При предоставяне на услугата „Плати с Теленор“. В такива случаи данните се предоставят на Теленор от съответния дигитален магазин;
При предоставяне на дигитални услуги от наши партньори или услуги с добавена стойност;
При или повод на проверки, извършвани от компетентни държавни или общински органи. В такива случаи данните се предоставят от съответните органи;
При получаване на искане за предоставяне на данни за даден/и потребител/-и, отправено от компетентен орган по надлежно установения ред;
При и по повод на процеса по събиране на задължения на потребителите. В такива случаи данните могат да бъдат получени от публични регистри или публично достъпни източници, от/чрез съдилищата или от/чрез органите на съдебното изпълнение.

При предоставяне на услугата „Плати с Теленор“ данни се предоставят от Apple (за iTunes, App Store и Apple Music) или Google (за Google Play);
При предоставяне на дигиталната услуга “Capture” данни се предоставят на Теленор от „Теленор Диджитъл“ АС (Telenor Digital AS);

There is currently no content classified with this term.