Обработка на лични данни извън територията на България

Вие сте тук

Как събираме лични данни

Като правило Теленор се стреми да не изпраща лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В определени случаи обаче е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга по поддръжка на информационна система на Теленор, която не може да бъде извършена без достъп до лични данни), при спазване на изискванията на приложимото законодателство и описаното в тази Политика за личните данни.

В случай че се наложи лични данни на даден потребител да бъдат изпратени от Теленор към държава извън ЕС или ЕИО, това ще бъде сторено при спазване на настоящата Политика за поверителност и при наличие на някое от следните условия:
Когато е налице решение на КЗЛД или на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;
Когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия с Решение № 2010/87/ЕС ( ( https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Transfers/BCR_Commission_decision_2010-87_Bg.pdf );
Когато трансферът на данни е необходим, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител (напр. когато потребителят осъществи международно обаждане към държава извън ЕС/ЕИО);

There is currently no content classified with this term.