Основни принципи при обработка на данните

Вие сте тук

Информация за връзка с Теленор, Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;

Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.
Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

There is currently no content classified with this term.