Профилиране

Вие сте тук

Информация за връзка с Теленор, Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Профилирането е един от начините за обработка на лични данни, при който се извършват анализ и оценка на конкретни аспекти (например оценка на риска) или се прогнозират потенциалните предпочитания и интереси на дадено физическо лице. При профилирането се използват автоматизирани средства – информационни системи за обработка на данните.

За изготвяне на оценка на риска

Оценката на риска е автоматизирана проверка, чиято цел е да ни покаже доколко е вероятно дадено лице да спре да плаща задълженията си към Теленор или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави.

При изготвянето ù се осъществява анализ на предходни данни за съответното лице като потребител на Теленор (ако Теленор разполага с такива). Също така, данните на лицето се съпоставят с обобщена статистическа информация за изрядните и неизрядните платци на компанията. Съгласно Закона за електронните съобщения, при оценката на риска Теленор може да поиска от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информация относно наличието на неплатени задължения на потребителя към тях, както и да използва получената информация в комбинация с посочените в предходните изречения данни. Такива други предприятия са например „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с ЕИК 831642181 (Виваком) и „А1 България“ ЕАД с ЕИК 131468980 (А1).

В случай на по-ниска оценка на риска от лицето може да бъде изискано да предплати една или повече месечни такси (при закупуване на устройство на преференциална цена с абонаментен план), да заплати опреде-лена първоначална вноска (при предоставяне на устройство на лизинг), да предостави друга гаранция или обезпечение, а в редки случаи е възможно на лицето да бъде предложено по-нисък клас устройство. Ако дадено физическо лице не е доволно от получената оценка на риска, може да поиска преразглеждането ѝ чрез писмено заявление, подадена в търговски обект на Теленор или такъв от партньорската ни мрежа.

Оценката на риска на потребител, който плаща задълженията си в срок, би била по-добра от оценката на риска на потребител, който често закъснява с плащанията;
Оценката на риска на потребител, който е прекратил договора с предизвестие след изтичане на срока му, би била по-добра от оценката на риска на потребител, чийто договор с Теленор е бил прекратен поради неплатени задължения.

За изготвяне на подходящи предложения към потребителите

Изготвянето и подборът на подходящи предложения към потребител се осъществява чрез автоматизиран анализ на неговите/нейните данни (напр. за текущ договор, обобщено потребление и др) и се базира на обобщена статистическа информация за други настоящи или бивши потребители на компанията. Целта на този анализ е да установим какъв продукт или услуга на според нас би бил най-подходящ за потребителя.

Ако от обобщеното потребление на даден потребител на предплатени услуги е видно голямо по обем потребление на мобилен интернет, е възможно да му/й бъде предложен абонаментен план с включени повече мегабайти мобилен интернет и/или закупуване на смартфон.

За вътрешни анализи

При извършването на вътрешни анализи клиентите се групират въз основа на техните основни данни, данни за договорите и за тяхното обобщено потребление, за да бъде установена евентуалната връзка между техните данни и използването на определени продукти или услуги, както и за да се установят причините за откази от услуги, за преминаване от един вид услуга към друг, или за продължаване използването на съответната услуга. На база на тази информация Теленор развива продуктовото си портфолио и обслужването на клиенти, оценява представянето на компанията и планира своите бъдещи активности.

За предотвратяване, откриване и разследване на злоупотреби

За целите на предотвратяване, откриване и разследване на злоупотреби Теленор осъществява автоматизиран анализ на данните на потребителите. Въз основа на него се установяват случаи на нетипично поведение, които след това се разглеждат индивидуално от наши служители, за да проверят дали действително се касае за злоупотреба или не.

При подбора на подходящи предложения на партньори на Теленор, при съгласие на потребителите

Със съгласието на потребителите, Теленор ще подбира предложения на негови партньори, които биха били полезни или подходящи за тях. Този подбор се базира на обработка на техни лични и трафични данни, в това число данни за местоположението.

В случай че даден потребител е получавал неколкократно извънгаранционен ремонт на устройство чрез Теленор, на него може да бъде предложен застрахователен продукт на партньор на Теленор.

При изпълнение на задължението за предоставяне на информация за най-добри тарифи, съгласно Закона за електронните съобщения

За да информираме даден потребител относно кои според нас са най-добрите тарифи за него и да изпълним задължението си по Закона за електронните съобщения (виж по-горе), трябва да обработим неговите данни, в това число като ги съпоставим с обобщени данни за други наши потребители със сходни характеристики (напр. възраст, текущ абонаментен план, история на покупките и др.). По този начин може да преценим доколко дадена тарифа би била подходяща за потребителя, с оглед неговото обобщено потребление, текуща тарифа, месечна такса и др.