Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение MyTelenor

Вие сте тук

Означава официалното мобилно приложение на „Теленор България“ ЕАД.

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Теленор България“ ЕАД.

Дефиницията за потребител се съдържа в Общите условия за ползване на мобилно приложение MyTelenor, които са налични в меню Общи условия от профила на потребителя.

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

(Доп. на 16.05.2019 година, доп. на 13.10.2020 година) Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в MyTelenor; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на MyTelenor; данни за устройството; аналитични данни за измерване на аудиторията; аналитични данни за грешки в Приложението; данни за настройките; данни за плана; данни за застраховка „Смарт Турист“; данни за държава и престой в роуминг; данни за ниво на оторизация; данни за услугата „Онлайн защита“.

(Доп. на 16.05.2019 година) Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в MyTelenor; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на MyTelenor; данни за устройството; аналитични данни за измерване на аудиторията; аналитични данни за грешки в Приложението; данни за настройките; данни за плана.

(Доп. на 17.06.2020 година) Застраховано лице Това е физическо лице, което е определено като такова от потребителя, във връзка със застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

(Доп. на 17.06.2020 година) Чъбб Юръпиън Груп СЕ Чъбб Юръпиън Груп СЕ (Chubb European Group SE) е застрахователно дружество, съществуващо съгласно разпоредбите на френския Кодекс за застраховане, вписано в Регистъра на търговията и дружествата (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) в Нантер с регистрационен номер 450 327 374 и със седалище и адрес на управление във Франция: Ла Тур Карпе Дием, Плас де Корол 31, Еспланад Норд, Курбевуа 92400, Франция (La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France). Чъбб Юръпиън Груп СЕ има изцяло изплатен акционерен капитал в размер на €896,176,662 и е под надзора на френския Орган за финансов надзор (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)) с адрес 4, Плас дьо Будапест, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
Чъбб Юръпиън Груп СЕ действа в България въз основа на свободата на предоставяне на услуги чрез унгарския си клон Чъбб Юръпиън Груп СЕ Мягярорзаги Фьоктелепе (Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe), с регистрационен номер 01-17-000467, воден от Столичния съд като Съд за регистрация и следния адрес на управление: гр. Будапеща 1054, Сабадшаг тер 7. Чъбб Юръпиън Груп СЕ изготвя и публикува своя Годишен отчет за платежоспособността и финансовото състояние до 22 април всяка година.