Как обработваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение MyTelenor

Вие сте тук

Обработваме данни, за да осигурим достъп до Приложението

Обработваме данни за потребителите, за да им предоставим удобен, надежден и сигурен начин за влизане в Приложението.

(Изм. и доп. на 20.03.2019 година, изм. на 13.10.2020 година, изм. на 21.04.2021 година) В процеса по първоначална регистрация в MyTelenor, потребителят се насочва към страница на Теленор. В нашата страница потребителят въвежда своя мобилен номер (MSISDN), както и имейл адрес, след което валидира посочения имейл адрес и получава СМС от нас, съдържащ ПИН код, който е поне четирицифрен. След като потребителят въведе този ПИН код в страницата ни, получаваме мобилния номер и уникалния код, генериран от услугата за автентикация. Въз основа на тях генерираме уникален код (token), който се използва, за да не се налага потребителят да въвежда мобилния си номер и ПИН код всеки път, когато иска да достъпи Приложението.

Уникалният код се обновява периодично и се съхранява от Теленор до: (а) излизане от Приложението чрез избор на „Изход“; или (б) изтичането на три месеца от последната активност и използване на Приложението от Потребителя; или (в) прекратяването на договора за мобилния номер или деактивацията на предплатената карта.

Приложението позволява задаването на допълнителен личен ПИН код. 4-цифреният ПИН код за защита на достъпа до Приложението, дефиниран от потребителя, се изисква и следва да се въведе от потребителя при всяко отваряне на Приложението. При пет неуспешни опита за въвеждане на допълнителния ПИН, съответната сесия за регистрирания на съответното устройство мобилен номер се прекратява и всички данни, съхранени на устройството, се заличават.

Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да получават определена информация във връзка с мобилните услуги чрез Приложението.

Едно от основните предназначения на Приложението е да осигури възможност на потребителите на мобилни услуги на Теленор да получават определена информация във връзка с тях (напр. текуща сметка, наличен кредит, предходни неплатени задължения, история на плащанията, най-близки магазини на Теленор и др.). Без да обработваме лични данни за потребителите, това би било невъзможно.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да получават информация чрез Приложението, са:
Данни за потребителя;
Данни за сметките;
Данни за кредита;
Данни за текущото потребление;
Данни за плащанията;
Данни за текущия статус на пакети или услуги;
Данни за местоположението.
(Доп. на 16.05.2019 година, доп. на 13.10.2020 година) Данни за плана и др.

(Доп . на 03.01.2019 година) Ако са с версия 1.11.0 или по-нова, Потребителите на Приложението, които ползват абонаментен план, могат да се възползват от функционалността „Справка за потреблението“, която им дава възможност да изтеглят на своето мобилно устройство файл, съдържащ обобщена информация за таксуваните услуги и потреблението по дадена фактура, издадена за мобилния номер, с който се ползва Приложението. В случай че потребителите са заявили и ползват услугата „Детайлна справка на потреблението“, в този файл ще се съдържа и подробна информация за проведените разговори, изпратените съобщения и ползвания мобилен интернет. Този файл няма да се съхранява и/или обработва по друг начин в Приложението: при използване на функционалността „Справка за потреблението“, файлът ще се генерира и ще се изпраща директно на устройството на съответния потребител, а от момента на изтеглянето му потребителят носи пълна отговорност за неговото съхранение и последващо използване.

Обработваме данни, за да обслужваме потребителски заявки за активация и деактивация на пакети/услуги чрез Приложението.

(Изм. и доп. на 16.05.2019 година) За да е възможно потребителите да активират, съответно да променят или деактивират пакети и/или услуги чрез Приложението, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да предоставим съответния пакет или услуга, съответно ще е невъзможно да преустановим предоставянето му/й.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да активират/деактивират допълнителни пакети и/или услуги чрез Приложението, са:
Данни за потребителя;
(Доп. на 16.05.2019 година) Данни за плана
Данни за заявките.

(Доп. на 16.05.2019 година) Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да управляват настройките в Приложението. За да е възможно потребителите да управляват определени функционалности в Приложението и/или начина, по който се представя съдържанието в него, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да се съобразим с техните предпочитания. Данните, които обработваме за тази цел, са: Данни за потребителя;
Данни за настройките.

(Доп. на 04.12.2020 година) Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите, при изявено желание от тях, да се запознават с наши предложения към тях и да подписват електронно документи чрез Приложението.

(Доп. на 04.12.2020 година) За да е възможно потребителите да достъпват наши предложения, подбрани за тях, да ги разглеждат и въз основа на това да преценят дали отговарят на техните нужди, след което при направен избор да подписват изцяло електронно документи чрез Приложението (напр. като подновят своите договори за мобилни услуги с подписване на допълнително споразумение), е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да обслужим процеса по подписване, както и да предоставим на потребителите електронно подписаните документи на траен носител.

Данните, които обработваме в такива ситуации, са:
Данни за потребителя;
Данни за предложенията;
за генерирани документи;
Данни за електронно подписване.

Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез Приложението.

За да е възможно потребителите да извършват плащания на сметки, съответно да зареждат предплатени карти чрез Приложението, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да обслужим съответното плащане на сметка или зареждане на предплатена карта.

Важно е да отбележим, че Теленор не обработва и не съхранява картови данни и данни за оторизация на плащането (напр. CVV). Такива данни се предоставят от потребителя единствено на страницата за онлайн картови разплащания на банката или платежната институция – наш партньор, която облсужва плащанията през Приложението; Теленор няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката.

(Изм. на 13.10.2020 година) Ограничени данни за дебитна и/или кредитна карта на потребителя се съхраняват от Теленор единствено, ако потребителят е избрал да запази информация за тях в Приложението за целите на последващи плащания.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез Приложението, са:
Данни за потребителя;
Данни за плащанията.

Обработваме данни, за да поддържаме Приложението.

За да можем да предотвратяваме, откриваме, локализираме и отстраняваме неизправности и софтуерни грешки в Приложението, е необходимо да обработваме данни за това как потребителите го ползват.

Данните, които обработваме, за да поддържаме Приложението, са:
Данни за ползването на MyTelenor;
Данни за устройството;
Аналитични данни за грешки в Приложението.

Потребителите могат по всяко време и напълно безплатно да се откажат от обработването на отнасящи се за тях аналитични данни за грешки в Приложението чрез използването на инструменти на трети лица (Firebase Crashlytics), чрез самото Приложение в меню Настройки на поверителност от Профила на потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година) Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да управляват застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ чрез Приложението.

За да може потребителите да сключват, управляват и прекратяват застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ чрез Приложението, да добавят или премахват Застраховани лица, да отказват покритие за определени пътувания и др., е необходимо да обработваме следните данни:
Данни за потребителя;
Данни за заявките;
Данни за ползването на MyTelenor;
Данни за застраховка „Смарт Турист“;
Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Теленор, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година) Обработваме данни, за да бъде осигурена възможност на потребителите и определените от тях Застраховани лица да получат покритие по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

За да бъде извършена проверка дали са изпълнени условията за предоставяне на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, както и за предоставянето на такова покритие от застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ, е необходимо да обработваме следните данни:
Данни за потребителя;
Данни за застраховка „Смарт Турист“;
Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Теленор, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година) Обработваме данни, за да могат да бъдат изчислени дължимите премии по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

За да бъдат начислени и фактурирани дължимите премии по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, е необходимо да обработваме следните данни:
Данни за потребителя;
Данни за застраховка „Смарт Турист“;
Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Теленор, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година) Обработваме данни, за да информираме потребителите за определени обстоятелства от значение за покритието по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, чрез Приложението или чрез СМС.

За да информираме потребителите за важни обстоятелства, които са от значение за осигуряването на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ (напр. за липса покритие за територията на страната, в която потребителят е в роуминг, за превишаване на максималната възраст на потребителя, на Застраховано лице или др.), е необходимо да обработваме следните данни:
Данни за застраховка „Смарт Турист“;
Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Теленор, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Теленор да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Теленор обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи

Законодателството на Република България изисква от Теленор да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Теленор, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Пример:
Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Теленор е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите.

Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях

Осъществяваната от Теленор търговска дейност е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Теленор да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е в такива изискани документи и информация да съдържат лични данни на потребителите.

Примери:
При постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Теленор да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат следните данни: основни данни, данни за договорите, данни за задълженията, данни за плащанията, както и данни за комуникация със съответния потребители;
При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от Теленор да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Теленор да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Теленор за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например документите за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Обработваме данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на Приложението, в това число за въвеждане на нови услуги, за разработване на нови функционалности и оптимизация

Обработваме данни на потребителите, за да разберем как те използват Приложението, което пък ни дава възможност да подобряваме и доразвиваме неговите функционалности, да въвеждаме нови услуги в MyTelenor, както и за да оптимизираме неговия дизайн. Данните се обработват в обобщен и вид и се събират както вътрешно, така и чрез използването на аналитичния инструмент Google Analytics.

Чрез анализа на обобщени данни:
(Изм . на 03.01.2019 година) измерваме броя на потребителите, които ползват MyTelenor и получаваме обобщена информация за тяхната възраст, пол и интереси;
измерваме какви действия извършват потребителите в Приложението;
създаваме отчети (reports), които отразяват тенденциите при ползване на Приложението;
получаваме възможност да визуализираме как потребителите навигират из Приложението и др.

Потребителите могат по всяко време да се откажат, напълно безплатно, от анализа на техни данни чрез Google Analytics, чрез самото Приложение в меню Настройки на поверителност от Профила на потребителя.

Обработваме данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността им потребителите от продуктите и услугите на Теленор, в това число на удовлетвореността от Приложението

С цел подобряване на продуктите и обслужването на потребителите, понякога търсим мнението им с проучвания, които извършваме чрез Приложението.

При обработване на резултатите от тези проучвания Теленор обработва следните данни на потребителите (дефинициите са съгласно Политиката за личните данни на „Теленор България“ ЕАД): основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; обобщени данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Със съгласието на потребителите, при извършването на проучвания на удовлетвореността от продуктите и услугите на Теленор, може да обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни на потребителите с цел изготвяне на подходящи предложения за тях

Теленор цени времето на своите потребители и се стреми продуктите и услугите на компанията да са все по-добри и по-подходящи. Поради това обработваме посочените по-долу лични данни, за да сме в състояние да предложим този продукт или услуга, който в най-голяма степен е съобразен с нуждите и/или предпочитанията на потребителите.

За да изготвим или селектираме предложения за наши продукти или услуги, които биха били възможно най-подходящи за потребителите, освен данните, които обработваме съгласно Политиката за личните данни на „Теленор България“ ЕАД, обработваме и следните данни за потребителите на MyTelenor: данни за заявките; данни за плащанията; данни за ползването на MyTelenor.

Предложенията, които Теленор изготвя или селектира, са необвързващи за потребителите и не създават каквито и да било ангажименти за тях. Стандартните предложения на Теленор, както и тези, които са изготвени или селектирани за даден потребител, могат да бъдат получени в търговски обект на Теленор, в обект от партньорската ни мрежа или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти. Предложенията могат да бъдат изпратени и под формата на директен маркетинг, освен ако съответният потребител се е отказал от получаването на маркетингови SMS, телефонни обаждания или нотификации от MyTelenor.

За да бъдат предложенията ни още по-подходящи, при получено съгласие от потребителите обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг чрез Приложението

(Изм. на 21.04.2021 година) Теленор обработва данни на потребителите, които ползват MyTelenor, за да им съобщава за подходящи предложения за продукти и услуги на Теленор, чрез нотификации от мобилното приложение MyTelenor.
Потребителите могат по всяко време и напълно безплатно да се откажат от получаването на нотификации от мобилното приложение MyTelenor App, чрез самото Приложение в меню Настройки на поверителност от Профила на потребителя.

(Доп . на 03.01.2019 година) Обработваме данни на потребителите, за да ги информираме, когато е налична нова версия на Приложението

Ако потребителите ползват версия 1.11.0 или по-нова, Теленор обработва данни за версията на Приложението, с цел да ги информира за наличие на нова версия и да ги покани да я изтеглят и инсталират, за да могат да се възползват от нови услуги и/или функционалности, оптимизация, подобрение на сигурността или др.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Теленор да обработи лични данни на определени потребители на MyTelenor, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:
трети лица, от които Теленор е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност; или
трети лица, на които Теленор е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност,

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители на MyTelenor, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Теленор. В такива случаи е възможно да се наложи Теленор да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Теленор цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.

Примери:
Потребител претендира по съдебен ред, че не е активирал допълнителен пакет чрез Приложението, във връзка с който Теленор е начислил определена сума. Това налага Теленор да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства пред съда;
Компетентен орган, на когото Теленор е отказало да представи данни за потребител, санкционира Теленор и Теленор оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.

При и по повод ползването на MyTelenor е възможно да обработваме данни на потребителите и за други цели, при получено съгласие от тях. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, чрез самото Приложение. Чрез Приложението потребителите могат да управляват (т.е. да дават или да оттеглят) и съгласия, които Теленор е получило съгласно Политиката за личните данни на „Теленор България“ ЕАД.

Оттеглянето на съгласието не засяга:
законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне; и
обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.

(Доп. на 17.06.2020 година) За да се предостави покритие по Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, въз основа на съгласие на потребителя, Теленор предоставя Данните за държава и престой в роуминг на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ. Въз основа на тези данни Чъбб Юръпиън Груп СЕ ще има възможност да предостави покритие по тази застраховка, а без тях няма да знае за пътуванията на потребителя и Застрахованите лица (ако има такива), както и за това колко дълго той/те са били извън България и дали той/те са се намирали на територията на държава, за която застрахователната полица предоставя покритие. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време безплатно чрез Приложението или в магазин на Теленор, оторизиран да разпространява Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, но трябва да има предвид, че в случай на оттегляне на съгласието, потребителя (и Застрахованите лица – ако има такива) няма да има възможност да използва продукта Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

(Доп. на 13.10.2020 година) За да предоставя услугата „Онлайн защита“ в съответствие със заявен от потребителя допълнителен пакет, като осъществява наблюдение, сканиране, филтриране, контролиране и/или блокиране на интернет трафик, приложения и/или файлове, в това число като достъпва и/или контролира местоположението на защитено чрез услугата крайно устройство, е необходимо Теленор да получи съгласието на потребителя да обработва данни за сърфирането му в интернет, за ползваното крайно устройство, за осъществявания чрез това устройство интернет достъп, както и за информацията, която се генерира, обработва или съхранява в устройството. Предоставеното съгласие за услугата „Онлайн защита“ може да бъде оттеглено по всяко време напълно безплатно чрез Приложението или в търговски обект на Теленор, но в такъв случай използването на услугата няма да бъде възможно, поради специфичното й естество, като същата ще бъде деактивирана автоматично.

(Доп. на 13.10.2020 година) Съгласия във връзка с ползването на MyTelenor:
В случай че даден потребител е заявил отказ от получаване на нотификации от Приложението, с неговото/нейното последващо съгласие Теленор може да възобнови обработката на лични данни с цел изпращането на такива нотификации (виж още Обработваме данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг чрез Приложението);
В случай че даден потребител е заявил отказ от обработването на отнасящи се за него/нея данни чрез използването на инструменти на трети лица (Firebase Crashlytics), с неговото/нейното последващо съгласие Теленор може да възобнови обработката на данни за целите на поддръжката на Приложението (виж още Обработваме данни, за да поддържаме Приложението););
 В случай че даден потребител е заявил отказ от обработването на отнасящи се за него/нея данни чрез използването на инструменти на трети лица (Google Analytics), с неговото/нейното последващо съгласие Теленор може да възобнови обработката на данни за целите на вътрешни анализи (виж още Обработваме данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на Приложението, в това число за въвеждане на нови услуги, за разработване на нови функционалности и оптимизация) и др.;);