Как обработваме данни

Вие сте тук

Обработваме данни, за да осигурим достъп до MyTelenor

Обработваме данни за потребителите, за да им предоставим удобен, надежден и сигурен начин за влизане в Уеб портала. Стъпките за регистрация в MyTelenor са описани тук

Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да получават определена информация във връзка с предоставяните от нас услуги чрез MyTelenor.

Едно от основните предназначения на Уеб портала е да осигури възможност на потребителите на мобилни и фиксирани услуги на Теленор да получават определена информация във връзка с тях (напр. текуща сметка, наличен кредит, предходни неплатени задължения, история на плащанията и др.). Без да обработваме лични данни за потребителите, това би било невъзможно.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да получават информация чрез MyTelenor, са:
Данни за потребителя;
Данни за сметките;
Данни за кредита;
Данни за текущото потребление;
Данни за плащанията;
Данни за текущия статус на пакети или услуги;

Обработваме данни, за да обслужваме потребителски заявки за активация и деактивация на пакети/услуги чрез MyTelenor.

За да е възможно потребителите да активират, съответно да деактивират, допълнителни пакети и/или услуги чрез MyTelenor, е необходими да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да предоставим съответния допълнителен пакет или услуга, съответно ще е невъзможно да преустановим предоставянето му/й.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да активират/деактивират допълнителни пакети и/или услуги чрез MyTelenor, са:
Данни за потребителя;
Данни за заявките.

Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез MyTelenor.

За да е възможно потребителите да извършват плащания на сметки, съответно да зареждат предплатени карти чрез MyTelenor, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да обслужим съответното плащане на сметка или зареждане на предплатена карта.

Важно е да отбележим, че Теленор не обработва и не съхранява картови данни и данни за оторизация на плащането (напр. CVV). Такива данни се предоставят от потребителя единствено на страницата за онлайн картови разплащания на банката или платежната институция – наш партньор, която обслужва плащанията през MyTelenor; Теленор няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката или платежната институция.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез MyTelenor, са:
Данни за потребителя;
Данни за плащанията.

Обработваме данни, за да поддържаме MyTelenor.

За да можем да предотвратяваме, откриваме, локализираме и отстраняваме неизправности и софтуерни грешки в MyTelenor, е необходимо да обработваме данни за това как потребителите го ползват.

Данните, които обработваме, за да поддържаме MyTelenor, са:
Данни за ползването на MyTelenor;
Аналитични данни за измерване на аудиторията.

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Теленор да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Теленор обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи

Законодателството на Република България изисква от Теленор да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Теленор, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Пример:
Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Теленор е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите.

Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях

Осъществяваната от Теленор търговска дейност е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Теленор да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е в такива изискани документи и информация да съдържат лични данни на потребителите.

Примери:
При постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Теленор да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат лични данни за потребителя;
При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от Теленор да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Теленор да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Теленор за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например документите за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Обработваме данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на MyTelenor, в това число за въвеждане на нови услуги, за разработване на нови функционалности и оптимизация

Обработваме данни на потребителите, за да разберем как те използват MyTelenor, което пък ни дава възможност да подобряваме и доразвиваме неговите функционалности, да въвеждаме нови услуги в MyTelenor, както и за да оптимизираме неговия дизайн. Данните се обработват в обобщен и вид и се събират както вътрешно, така и чрез използването на аналитичния инструмент Google Analytics.

Чрез анализа на обобщени данни:
измерваме броя на потребителите, които ползват MyTelenor;
измерваме какви действия извършват потребителите в MyTelenor;
създаваме отчети (reports), които отразяват тенденциите при ползване на MyTelenor;
получаваме възможност да визуализираме как потребителите навигират из MyTelenor и др.

Потребителите могат по всяко време да се откажат, напълно безплатно, от анализа на техни данни чрез Google Analytics, съгласно предвиденото в Политиката за бисквитките на „Теленор България“ ЕАД.

Обработваме данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността им потребителите от продуктите и услугите на Теленор, в това число на удовлетвореността от MyTelenor

С цел подобряване на продуктите и обслужването на потребителите, понякога търсим мнението им с проучвания, които извършваме чрез MyTelenor.

При обработване на резултатите от тези проучвания Теленор обработва следните данни на потребителите (дефинициите са съгласно Политиката за личните данни на „Теленор България“ ЕАД ): основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; обобщени данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Със съгласието на потребителите, при извършването на проучвания на удовлетвореността от продуктите и услугите на Теленор, може да обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни на потребителите с цел изготвяне на подходящи предложения за тях

Теленор цени времето на своите потребители и се стреми продуктите и услугите на компанията да са все по-добри и по-подходящи. Поради това обработваме посочените по-долу лични данни, за да сме в състояние да предложим този продукт или услуга, който в най-голяма степен е съобразен с нуждите и/или предпочитанията на потребителите.

За да изготвим или селектираме предложения за наши продукти или услуги, които биха били възможно най-подходящи за потребителите, освен данните, които обработваме съгласно Политиката за личните данни на „Теленор България“ ЕАД, обработваме и следните данни за потребителите на MyTelenor: данни за заявките; данни за плащанията; данни за ползването на MyTelenor.

Предложенията, които Теленор изготвя или селектира, са необвързващи за потребителите и не създават каквито и да било ангажименти за тях.

Стандартните предложения на Теленор, както и тези, които са изготвени или селектирани за даден потребител, могат да бъдат получени в търговски обект на Теленор, в обект от партньорската ни мрежа или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти. Предложенията могат да бъдат изпратени и под формата на директен маркетинг, освен ако съответният потребител се е отказал от получаването на маркетингови SMS, телефонни обаждания или нотификации от MyTelenor.

За да бъдат предложенията ни още по-подходящи, при получено съгласие от потребителите обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за предоставяне на информация на банки и платежни институции при оспорване на плащания, извършени чрез MyTelenor

След успешно извършено плащане през MyTelenor е възможно титулярят на картата, с която е извършено то, да оспори плащането пред организацията – издател на неговата карта. В такива случаи тази организация изисква от нас и нашата банка предоставянето на определена информация с цел извършване на проверка. За целите на тази проверка е необходимо да предоставяме определена, ограничена по обем, информация във връзка с извършеното плащане (напр. номер на фактура, по която е извършено плащането, код на трансакцията и т.н.). В резултат на такива проверки е възможно на картодържателя да бъде възстановена парична сума, а извършеното плащане в MyTelenor - анулирано.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Теленор да обработи лични данни на определени потребители на MyTelenor, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:
трети лица, от които Теленор е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност; или
трети лица, на които Теленор е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност,

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители на MyTelenor, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Теленор. В такива случаи е възможно да се наложи Теленор да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Теленор цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.

Примери:
Потребител претендира по съдебен ред, че не е активирал допълнителен пакет чрез MyTelenor, във връзка с който Теленор е начислил определена сума. Това налага Теленор да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства пред съда;
Компетентен орган, на когото Теленор е отказало да представи данни за потребител, санкционира Теленор и Теленор оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.

При и по повод ползването на MyTelenor е възможно да обработваме данни на потребителите и за други цели, при получено съгласие от тях. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, чрез самото Приложение.

Чрез MyTelenor потребителите могат да управляват (т.е. да дават или да оттеглят) и съгласия, които Теленор е получило съгласно Политиката за личните данни на „Теленор България“ ЕАД .

Оттеглянето на съгласието не засяга:
законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне; и
обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.