Дефиниции

Вие сте тук

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Теленор обработва съгласно настоящата Политика, са посочени по-долу.

Лице, което е закупило електронна винетка чрез Теленор.

Конкорд Смарт Инфраструктура АД, ЕИК 205612035, със седалище и адрес на управление в град София, община Столична, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 90, Бизнес център „Кепитъл форт“.

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Теленор България“ ЕАД.