General terms

Personal data policy of Telenor Bulgaria EAD

Terms and conditions of TELENOR BULGARIA EAD for distance deals - 274 KB

/into force as of 13/11/2019, amended 02/07/2019, amended 26/09/2019, amended 23/03/2020, amended 30/04/2020, amended 04/12/2020, amended 08/03/2021, amended 20/04/2021. /

Oбщи условия на договор за лизинг на базови аксесоари - 92 KB

Общи Условия за ползване на услуги чрез Бизнес портала на Теленор - 187 KB

Oбщи условия за ползване на услуги чрез уеб портала MyTelenor

Ред и условия за електронен достъп на абоната до документите по ЧЛ.260, АЛ. 2 И ЧЛ. 261А, АЛ. 1 от закона за електронните съобщения (ЗЕС) - 160 KB

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни електронни съобщителни услуги - 594 KB

/Изменени с Регламент № 2016/679 НА Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД) и в съответствие с указания на Комисията за защита на потребителите, в сила от 20.10.2018г./

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги - 258 KB

/Изменени с Регламент № 2016/679 НА Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД) и в съответствие с указания на Комисията за защита на потребителите, в сила от 20.10.2018г./

Изискване към крайно оборудване на клиент за свързване към фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД - 36 KB

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с крайните потрeбители на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор - 90 KB

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера - 294 KB

/в сила от 10.09.2010г., изменени 07.12.2012, изменени 19.03.2015/

Условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от договор от разстояние и договор извън търговския обект - 223 KB

Радиоинтерфейси за свързване с фиксирани и мобилни мрежи - 190 KB

Радиоинтерфейси за ползване на "линии под наем" - 105 KB

General terms and conditions for conclusion of agreement for inteconnection with the mobile network of TELENOR BULGARIA EAD - 918 KB

/amended as of 07.07.2016 г./

APPENDIX № 1 “Prices for termination of calls in TELENOR'S mobile network” - 492 KB

/amended as of 01.12.2016/

APPENDIX № 1 “Prices for termination of calls in TELENOR's mobile network” - 493 KB

/amended as of 25.07.20177/

General terms and conditions of TELENOR BULGARIA EAD for procision of services for interconnection with and/or access for termination of traffic in the mobile network of TELENOR - 754 KB

/Amended, into force as of 01.06.2020/

General terms and conditions of TELENOR BULGARIA EAD for procision of services for interconnection with and/or access for termination od traffic in the mobile network of TELENOR - 1,01 MB

/Amended, into force as of 03.09.2018/

APPENDIX № 1 “PRICES FOR TERMINATION OF CALLS IN TELENOR’S MOBILE NETWORK” - 498 KB

/Amended, into force as of 01.06.2019/

General terms and conditions for conclusion of agreement for interconnection with the fixed network of TELENOR BULGARIA EAD - 966 KB

/amended as of 07.07.2016 г./

APPENDIX № 1 “Prices for termination of calls in TELENOR’s fixed network” - 274 KB

/amended as of 01.11.2016/

APPENDIX № 1 “Prices for termination of calls in TELENOR’s fixed network” - 273 KB

/amended as of 25.07.2017/

General Terms and conditions of TELENOR BULGARIA EAD for provision of services for interconnection with and/or access for termination of traffic in the fixed network of TELENOR - 1,23 МB

/amended, into force as of 03.09.2018/

APPENDIX № 1 “Prices for termination of calls in TELENOR’s fixed network” - 499 KB

/amended as of 01.01.2019/

Проекти на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на "Теленор България" ЕАД

Agreement for interconnection between the fixed network of TELENOR BULGARIA EAD and the fixed network of the enterprise - 491 KB

Agreement for interconnection between the fixed network of TELENOR BULGARIA EAD and the mobile network of the enterprise - 164 KB

Проекти на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на "Теленор България" ЕАД

Agreement for interconnection between the mobile network of TELENOR BULGARIA EAD and the fixed network of the enterprise - 539 KB

Agreement for interconnection between the mobile network of TELENOR BULGARIA EAD and the mobile network of the enterprise - 148 KB

Archive