Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Въпроси и отговори


Какво е GDPR?

Казано накратко, това е новият Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, GDPR), който започва да се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът е нов, но реално е базиран на вече приети и прилагани принципи и правила за защита на данните на потребителите. Този регламент важи във всички страни членки на ЕС, а причината да се въведе точно сега е все по-бързото развитие на технологиите и техният ефект върху живота на всеки един от нас. Самият регламент можете да прочетете тук.

Теленор има своя собствена Политика за личните данни, която е изцяло съобразена с Регламента и с която можете да се запознаете тук.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, която идентифицира или се отнася към конкретно физическо лице. Примери за лични данни са: ЕГН; адрес; номер, дата на издаване и срок на валидност на лична карта; телефонен номер; семейно положение и родствени връзки и др.

Какви лични данни обработвате?

Теленор събира и обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа услуги, които предоставя на потребителите.

Такива данни включват:
основни данни (например: име, адрес, възраст);
данни за потреблението (например: данни за проведени входящи и изходящи телефонни разговори);
данни за местоположението (данни за приблизителното географско местоположение на мобилно устройство);
данни, които се предоставят при сключването на договор (например: име и ЕГН);
данни за договорите (например: номер на договора, срок на договора.);
данни за задълженията (например: информация за фактури, съществуващи задължения и т.н.);
данни за потреблението (например: общ размер на изразходвания мобилен интернет);
данни за плащанията (например: вид на плащането, дата и място на плащането и др.);
данни за комуникация с потребителите (като адрес на електронна поща, телефонен номер и др.).

За какви цели използвате личните ми данни?

Лични данни се обработват за:
сключване на договор, например за мобилни и/или фиксирани услуги на Теленор; изготвяне на предложения
изпълнение на сключени договори – предоставяне на съответните стоки и/или услуги; таксуване и изготвяне на сметки; обслужване на плащанията на потребителите; поддържане на нашата мобилна мрежа и информационни системи; разплащания по взаимно свързване между операторите; уведомяване за настъпването на определени обстоятелства във връзка с договорите; изпълняване на заявки на потребителите; обслужване на клиенти; разплащания с наши партньори и др.;
изпълнение на нормативни задължения, например съгласно Закона за защита при бедствия, при постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, Теленор е длъжен да предостави данни за местоположението по искане на съответните органи, ако е получено разрешение от съда.
защита на законни интереси на Теленор.

Подробна информация как обработваме лични данни е налична в Политиката за лични данни на Теленор.

Обработвате ли данни без мое съгласие?

За да сключваме договори с потребителите, да им предоставяме услугите, за които сме се договорили с тях, за да изпълняваме законовите си задължения и за да защитаваме нашите законни интереси, е нужно да обработваме данни за потребителите. В тези случаи не е необходимо тяхното съгласие.

Кога е необходимо да дам съгласието си?

Съгласието е необходимо, когато обработката на лични данни е необходима за цели, за които не е налице друго основание (такова друго основание, например, може да бъде законово задължение).

Примери:

Със съгласието на потребителите Теленор обработва техните данни за потребление, данни за ползваното устройство и данни за местоположение, с цел изготвяне на още по-подходящи продукти и услуги на компанията.

Със съгласието на потребителите Теленор обработва техни лични данни (в това число данни за ЕГН) с цел извършването на кредитна оценка, когато потребителите желаят да получат устройство на лизинг или на преференциална цена с абонаментен план.

Със съгласието на потребителите Теленор предоставя на трети лица данни за ЕГН, с цел извънсъдебно събиране на задължения към Теленор.

Moга ли да променям съгласията си? Как?

Теленор предоставя възможност на своите потребители да променят съгласията си по всяко време по следните начини:
В обект от нашата търговска мрежа;
Чрез мобилното приложение MyTelenor
На страница privacy.telenor.bg (достъпна само през мобилната мрежа)

В момента разработваме и други канали, чрез които потребителите могат да управляват съгласията си.

Какво се случва, ако не дам своето съгласие? Трябва ли да се съглася за всичко? Ако не се съглася, ще се отразили по някакъв начин на договора ми?

Даването на съгласие не е задължително. Потребителите могат свободно да преценят дали да дадат съгласие. Ако не го направят, това не се отразява по никакъв начин на техните договори.

Важно е да изясним, че в текста на всяко съгласие ясно са посочени типа данни, които ще бъдат обработвани от Теленор, както и конкретната цел.

Потребителите могат по всяко време да управляват своите съгласия (т.е. да ги дават или да ги оттеглят), като това също не се отразява по какъвто и да било начин на техните договори.

Какви са правата ми и как мога да ги упражня?

Всеки потребител, чиито лични данни се обработват от Теленор, има право на достъп до тях. Потребителите имат и право да изискват корекция на личните им данни, когато те са неточни или неактуални. А когато личните им данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, те се изтриват. В определени случаи потребителите имат право да изискат ограничаване на обработката или изтриването на техни данни. Подробности за това можете да откриете в Политиката за личните данни.

Потребителите могат да подават и възражение, както и да сигнализират Комисията за защита на личните данни, когато считат, че Теленор нарушава законодателството по темата.

Кой има достъп до личните ми данни, които Теленор събира от мен?

Достъп до личните Ви данни имат само лица, упълномощени от Теленор въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Теленор, и са длъжни да спазват всички инструкции на Теленор.

Теленор прави всичко необходимо, за да гарантира, че тези лица спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Теленор.

Давате ли данните ми на трети лица?

За да може да предоставя своите услуги, Теленор предоставя данните на свои партньори. Те обработват лични данни от името и по поръчка на Теленор, въз основа на писмено споразумение и само за целите, определени от нас. В определени от закона случаи, данните могат да бъдат предоставени на органите на МВР.

Мога ли да ползвам услуги, без да обработвате мои данни?

Ползването на услуги без обработване на лични данни не е възможно. За да предостави услуги по договор, Теленор е необходимо да обработи лични данни. Например за сключване на договор обработваме Вашите имена, адрес и ЕГН.

Колко време съхранявате данните?

Теленор съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, за които са събрани, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Поради тази причина, срокът за съхранение на данните е различен. Например, съгласно данъчното и счетоводно законодателство, Теленор съхранява фактури на потребителите за срок от 11 години.

Къде мога да разбера повече относно това как обработвате моите лични данни?

В Политиката за личните данни на Теленор можете да намерите подробна информация относно обработката на личните Ви данни.

Имам още въпроси. Как мога да се свържа в Вас?

Адресът ни е Теленор България ЕАД,гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

Можете да се обръщате и към нашия Център за обслужване на клиенти на www.telenor.bg/bg/private/online-request. Центърът за обслужване на клиенти на Теленор може да Ви помогне да се свържете и с нашето длъжностно лице по защита на данните.